Szerződés mellékletei Appendices
1.     Sz Melléklet Appendix 1.
HÁZIREND HOUSE RULES
I. Általános rendelkezések I. Miscellaneous provisions
1.        A házirend hatályos változata, mely rendszeresen felülvizsgálatra és frissítésre kerül elérhetőségeinkkel együtt megtalálhatóak weboldalunkon: http://nextapartments.eu/ 1. The house rules are regularly reviewed and updated. The currently effective version and our contact information is posted on our website: http://nextapartments.eu/
2.       Az apartmanban dohányozni illetve háziállatot behozni szigorúan tilos. 2. Smoking or bringing pets in the apartment is strictly prohibited.
3.      Apartman házunkban portaszolgálat nincs, ám munkanapokon munkaidőben (9-17 óra között) telefonos elérhetőséget biztosítunk kérdések, kérések kezelésének esetére. 3. No guard service provided in the apartment house, however, between 9:00 – 17:00 Monday- Friday we are available for your phone calls to answer your questions and requests.
4.     Az internet-hozzáférést nagyméretű adattömeg igénybevételére (napi 4 GB/ bérlő/nap) kizárólag online filmnézés esetén lehet használni, ám Torrent illetve egyéb file cserélő rendszerek igénybevételére szigorúan tilos. 4. Internet access for large-scale data download (up to 4 GB/tenant/day) is only to be used for watching movies online. Use of Torrent and other file sharing systems is strictly prohibited.
A havi internetfogyasztás nem haladhatja meg bérlőnként a 20 GB-ot. Internet access is limited to 20 GB/tenant/month.
5. Bérlők postai küldeményét a postás az apartman bejárati ajtaján található postaládába dobja be. 5. Tenants’ mail is delivered via the mailbox on the main door of the apartment.
Ennek kulcsa a postaláda apartman felőli oldalán a zárban található. The key is in the lock on the apartment’s side.
A kulcsot a zárból kivenni TILOS! The key is NOT to be removed from the lock.
Bérlők – közt közmegegyezés alapján kijelölt – heti vagy havi felelős egymás levelét, küldeményét a postaláda ürítésekor kivehetik és a címzettnek kézbe adhatják, ám egymás leveleit felnyitni tilos. If agreed by and between tenants, a person assigned for a week or month may take all tenants’ letters from the mailbox to hand them over to the addressees, however, opening letters by any other person than the addressee is not allowed.
A levelekért a postaládából történő kivétel után az azt kiürítő bérlő a felelős, így ha más címzett levelét onnan kiveszi, 12 órán belül köteles azt kézbe adni a tulajdonosának. Ennek meghiúsulása esetén a levelet a postaládába vissza kell helyezni The person emptying the mailbox is responsible for all letters found therein. If other addressee’s letters are taken from the mailbox, he/she shall hand those letters over to the addressees within 12 hours. If this is not feasible, the letter is to be put back in the mailbox.
.
6.     Bérlő bérleményének birtokbavételekor a bérleti szerződésben rögzített kaució megfizetésén felül – általában rövid távú bérlés esetén, egyedi elbírálás alapján – külön kaució letétele kérhető készpénzben (EUR), mely összeg az alábbi tárgyak épségben történő visszaadásakor szintén készpénzben visszajár: 6. In addition to the contractual deposit payable upon moving in to the apartment, generally in case of short-term rents, an extra deposit may be due, that is payable in cash (EUR) and that is to be re-paid in cash, provided the below objects are still intact at the end of the rental period:
a.     Beléptető kártya (mágneskártya és token az apartman és a társasház bejáratához) a. Access card (magnetic card and token to access the apartment and the house)
b.     Lakószoba kulcsa b. Room key
c.     Törülköző, ágynemű, lepedő c. Towels, sheets
7.     Bérlők az apartman állapotával, az együttélés szabályaival vagy egyéb kéréseikkel, kérdéseikkel bérbeadót elsődlegesen írásban keressék (SMS, email, postai Úton). 7. Tenants shall contact the landlord with questions regarding the condition of the apartment, community rules and other questions and requests primarily in writing (text message, email, mail).
8.     A bérlőket érintő közös kérdések ügyében bérbeadó elsődlegesen írásban kommunikál. 8. With regards to matters relevant to all tenants, the landlord will contact tenants primarily in writing.
Ehhez az SMS, email és postai úton kívül a közös társalgóban elhelyezett parafatáblára függeszti fel a bérlői kérések kapcsán született döntéseket, illetve tájékoztató anyagokat. In addition to text messages, emails and mailed letters, decisions in matters raised by tenants, as well as information of common interest are made available via the cork board in the community room.
9.     Az apartman közös társalgójában a bérlőknek vendégeket fogadni hétköznap 8 és 22 óra között lehet. Ettől eltérő időpontban csak az apartman lakóközössége illetve a bérbeadó beleegyezésével lehet a lakóközösség nyugalmának megtartása érdekében. A vendég az apartman egyéb szobáiban csak a bentlakó bérlők együttes beleegyezésével tartózkodhat. 9. Guests may stay in the community room on Monday – Friday between 8:00 – 22:00. In order to promote peaceful co-existence within the community of the house, guests may only visit the community room with the consent of the community and the Landlord. Guests may stay in private rooms of the apartment only if all tenants living in the apartment agree
10. A társasházba- illetve az apartmanba történő beléptetés mágneskártyás rendszeren keresztül történik. Beköltözéskor a bérlő sorszámozott beléptető kártyákat (token- és mágneskártya), illetve szobakulcsot kap, miket kiköltözéskor le kell adnia bérbeadó részére. 10. Accessing the house and the apartments is only possible via a magnetic card system. Upon moving in, the tenant is issued a numbered token and a numbered magnetic card, and a room key, which he/she must return to the Landlord upon moving out.
11. A bérlők kötelesek a beköltözéstől, valamint az apartmanból történő végleges kiköltözéstől számított 5 munkanapon belül a lakcím bejelentési, illetőleg az ideiglenes lakcím megváltozása és megszűnése iránti bejelentési kötelezettségének az illetékes Okmányirodánál eleget tenni. A bérlők kötelesek minden személyi adatukban történő változást 2 munkanapon belül bejelenteni 11. Tenants must fulfill their obligations with regards to registering/unregistering their mailing address at the responsible Document Office within 5 days from the date of moving in and out of the apartment. Tenants are to inform the landlord of all changes made to their personal data, within 2 days of the change taking effect.
12. A többszemélyes lakószobák szobabeosztását – a bérlőkkel folytatott előzetes igényfelmérések és tárgyalások figyelembe vételével – a kapacitás függvényében a bérbeadó határozza meg. 12. In the cases of rooms accommodating several persons, room allocation happens at the discretion of the Landlord, taking prior tenant requests and negotiations into consideration.
13. A bérlő kérésére, a bérleti időszak alatt másik szobába vagy ágyhelyre költözni csak indokolt esetben – minden érintett egyetértésével – a bérbeadó engedélyével lehet. 13. Tenant requests of moving to another room or bed within the same room may only be granted if it is properly justified and agreed by (i) all tenants affected and (ii) the Landlord.
A szobatárs kiköltözése, vagy üresedés esetén a bérlő más szobába helyezhető át. If a tenant moves out or a bed becomes unoccupied for any other reason, the remaining tenant may be allocated a different room.
14. A bérlő kiköltözés esetén köteles a férőhelyét kiüríteni, tisztán és beköltözhető állapotban visszaadni. A kiköltözéskor a bérlő szobáját az arra a célra kijelölt személy leellenőrzi. 14. Upon moving out, the tenant is to empty his/her allocated living space and return it in a clean and usable condition. The tenant’s allocated living space will be checked by a responsible person upon moving out.
Szándékos rongálás vagy egyéb kár esetén, illetve ha a leltári tárgyakban hiány mutatkozik, akkor azt a bérlő köteles megtéríteni a 2. In case of vandalism or other damage of property, missing property the tenant is to reimburse their value to the landlord, as specified in the
Számú mellékletben olvasható árjegyzék szerint. price list contained in Appendix 2.
15. Bérbeadó, illetve annak meghatalmazottja jogosult az apartman területén tartózkodó személy személyazonosságát ellenőrizni igazolvány felmutatásával. Az apartman területén tartózkodó vendégre is érvényes az Apartman Házirendje. A Házirend betartásáért a vendéglátó bérlő a felelős. Bérbeadó, illetve annak meghatalmazottja azt a vendéget, aki az Apartman Házirendjét megszegi, azonnali hatállyal kiutasíthatja az apartmanból 15. The Landlord and any person authorized by him is entitled to verify the identity of any person staying in the apartment, by checking his/her ID card. Guests staying in the apartment are also bound by the House Rules of the apartment. The tenant hosting the guest is responsible for adherence to the Rules. The Landlord and the person assigned by him/her may force the persons violating the House Rules out of the apartment, effective immediately
16. A szobatársak távollétében a vendég a vendéglátó bérlő szobájában is elhelyezhető a bérlőtárs hozzájárulásával. 16. In the absence of roommates, guests may be accommodated in the room of the hosting tenant, provided that the roommates agree to it.
A vendégnek szállásengedélyt a bérbeadó, illetve annak meghatalmazottja adhat. Guests may be accommodated by the Landlord or the person authorized by him/her.
II. A bérlők együttélésének szabályai II. Rules of co-existence
17. Az apartman lakószobáiban rádió és zenehallgatás, hangszereken történő gyakorlás, stb. a szoba lakóit és a szomszédos szobák csendjét nem zavarhatja! 17. Listening to radio, music, practicing on instruments, etc. may not disturb the other tenants in the room and the silence of the adjacent rooms.
18. Egyetemi vizsgaidőszakokban egész nap, egyébként 23.00 órától 8.00 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely nyugodt tanulást és pihenést tesz lehetővé. Ettől eltérni csak a lakóközösség illetve a bérbeadó engedélyével lehet. 18. All day during university exam periods and between 23:00 and 08:00 any time silence must be ensured to the extent that enables study and rest. Departures from this rule may only be applied with the consent of the community and the Landlord
19. Az apartmanban nem engedélyezett a dohány- és alkoholárusítás, illetve mindennemű pénzre menő szerencsejáték játszása! 19. Selling tobacco- and alcohol products, and all kinds of gambling for money is prohibited in the apartment.
20. Az apartman és annak 100 méteres területén belül szigorúan tilos kábítószer-, vagy annak minősülő szerek tartása és fogyasztása, valamint a mértéktelen alkoholfogyasztás! 20. Consumption and storage of drugs, psychoactive substances or excessive alcohol consumption in the apartment and within a 100 m radius of the apartment is prohibited.
21. Az apartmanban rendezvényeket csak a bérbeadó előzetes engedélyével lehet tartani. Az engedélyezett rendezvényeket 23.00 óráig be kell fejezni! A rendezvény lebonyolításáért és a takarítás megszervezéséért a rendezvény főszervezője felel. 21. Events may only be organized in the apartment with the prior consent of the Landlord. The authorized events must be finished by 23:00. The main organizer of the event is responsible for the event itself and the following cleaning.
III. Higiénés intézkedések és szabályok III. Hygiene
   
22. A közösen használt helyiségek és lakószobák tisztaságáért, rendeltetésszerű használatáért minden bérlő egyénileg, de közösen is felel. 22. All tenants are individually and jointly responsible for the cleanliness and the proper, intended use of rooms and facilities of joint use.
Az apartman összes helyiségében tilos bármilyen hulladékot, szemetet kidobni, eldobni, a helyiségeket, berendezési tárgyakat, eszközöket szándékosan megrongálni. No waste or garbage is to be left behind in any of the rooms of the apartment. Tenants shall avoid causing any damage in rooms or property, furniture or tools.
23. A bérlő köteles a szobáját rendszeresen, megfelelő módon tisztítani, takarítani és szellőztetni (beágyazás, ruházat rendben tartása, rendszeres tisztálkodás stb.). 23. Tenants are to regularly and properly clean and ventilate their rooms (keep bed and clothing in a tidy and proper condition, personal hygiene)
24. A közös helyiségekben tartózkodás, TV nézés, vagy egyéb engedélyezett rendezvények után, mindenki köteles maga után eltakarítani és annak bútorzatát a rend szerint visszaállítani. Főzés vagy sütés után a használt eszközöket tisztán kell hagyni. A hűtőszekrényeket indokolt esetben le kell olvasztani, és ki kell takarítani 24. After staying, watching TV in the community rooms or after authorized events, everybody must clean up after themselves and restore the furniture in its original place. After cooking/baking, the used utensils must be cleaned. If necessary, the refrigerators must be thawed out and cleaned.
25. Az apartman területén romlott ételt, vagy ételmaradékot tárolni szigorúan tilos! 25. Do not store food that is expired and gone bad in the apartment.
A szemeteskukák kiürítéséről – a heti egyszeri bérbeadó által biztosított alkalmon kívül – a bérlők felelnek! Trash bins are emptied weekly by the Landlord, other than that, emptying them is the responsibility of the tenants.
26. A megtelt vagy már romlásnak indult tartalommal bíró szemeteszsákokat a társasház közös udvarán az arra kijelölt helyre kell vinni és a megjelölt módon szelektíven kidobni. 26. Trash bags that are full or their contents are rotting must be taken to the designated area in the community yard of the house and dispose of them in a selective manner.
A zöld színű szemetesek a háztartási vegyes hulladék, a sárga és kék színű szemetesek pedig a műanyag, fém és papírhulladék elhelyezését szolgálják. The green wheelie bins are intended for household waste, the yellow and blue ones are for plastic, metal and paper, respectively.
27. A lakószobákban csak olyan dekorációt lehet használni, amely leszedésekor a szoba eredeti állapota visszaállítható. A dekorációból vagy firkálásból adódó helyreállítás költségét az azért felelős bérlő köteles megtéríteni. 27. Decorating of the rooms is only allowed if after removal of the decoration, the original condition of the room is restorable. Restoration costs resulting from decoration or tagging are borne by the tenant whom the room was allocated to.
28. A szobák állapotát ellenőrizni jogosult személyek a bérbeadó és annak megbízottjai. Az ellenőrzés 8.00 óra és 23.00 óra közötti időintervallumban bármikor végrehajtható. 28. The persons entitled to check the condition of the rooms are the Landlord and the persons authorized by him/her. The rooms may be checked at any time between 08:00 and 23:00.
  .
IV.Vagyonvédelmi és takarékossági intézkedések IV Protection of property and energy-efficiency
29. Az apartman vagyonának megóvása érdekében a bérlő az általa átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A bérlő abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő. 29. In order to protect properties in the apartment, tenants are financially fully and entirely responsible for any missing property they signed for, they keep in their custody or exclusively use or handle. Tenants are only exempted from this liability if the property has gone missing for a reason beyond their responsibility.
A közös használatra szolgáló felszerelési, berendezési tárgyakban és eszközökben keletkező hiányért, vagy egyéb kárért pedig – magatartásuk felróhatóságának arányában – egyetemlegesen felelnek! For missing or damaged equipment, furniture and tools, the tenants are jointly liable, proportionally to their wrongdoing that caused the damages or perishing of the item.
30. Ha a bérlő a beköltözéstől számított 5 napon belül írásban semmiféle meghibásodást vagy a lakószobába megfigyelhető szokásostól eltérő dolgot nem jelez, akkor úgy kell tekinteni, hogy a szobákat a rendeltetésüknek megfelelő állapotban vette át. 30. If the tenant does not indicate in writing any damage or irregularities for 5 days from the date he/she moved in, he/she is considered to have taken over the room in a condition that is suitable for the intended use.
A szobában, a használati tárgyakban (pl. szekrény, asztal, szék, ágy stb.) bekövetkezett változásokért, károkért, a szobakulcs és a beléptető kártya (token és mágnes kártya) elvesztéséért a bérlő felelősséggel tartozik, e károkat a bérbeadó számára meg kell téríteni. Tenants are responsible for the changes and damages in the room, furniture (cabinets, table, chairs, bed, etc.), the losing of the room key, token or magnetic card. These damages must be reimbursed to the Landlord by the tenant.
31. Az apartman területén minden rongálással, vagy töréssel okozott kárt a bérlő egyénileg köteles megtéríteni. Ha többen közösen okozták a kárt, felelősségük egyetemleges, de a kárért közrehatásuk arányában is elmarasztalhatók. 31. All damages caused by vandalism must be reimbursed by the tenant individually. If the damages were caused by several tenants, their liability is also joint, but they may be called upon it individually, in the proportion of their wrongdoing.
A kár, illetve annak megtérítése a károkozó bérlők között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani. If such proportionality cannot be established, the damages and their compensation is divided equally between the tenants who caused them.
32. Az apartman területén (a lakószobákban, a társalgóban, illetve egyéb közösségi helyiségekben) elhelyezett leltári tárgyakat más helyiségekbe átvinni, valamint az apartman felszerelési tárgyait a helyiségből kivinni, csak a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével lehet. 32. The registered items in the apartment (in the rooms, community room and other rooms of joint use) may not be taken to any other room, and any equipment of the apartment may only be transferred to another room with the prior written consent of the Landlord.
33. Bérlők saját tulajdonú elektromos berendezésének – a személyi számítógép és a szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kis fogyasztású háztartási eszközök kivételével –üzemeltetésére bérbeadó előzetes engedélye alapján jogosult. A hallgatónak a használatnál figyelembe kell vennie a tűz-, a baleset- és érintésvédelmi előírásokat. Bérbeadó az engedélyhez kötött elektromos berendezést működtető bérlőt a megfelelő elektromos fogyasztási díj megfizetésére kötelezheti. A szabványos csatlakozó rendszer kiépítésével a következő elektromos fogyasztókat lehet engedély nélkül használni: hűtőszekrény, hajszárító, kávé- és teafőző, tv, villanyborotva, mini szórakoztató elektronikai eszköz, számítógép, világításnál 100 W alatti fogyasztó. Minden más elektromos berendezést csak a bérbeadó engedélyével lehet a szobákban használni! 33. With the exception of PCs, consumer electronics and low power consumption household appliances, the tenants may only use their own electric appliances with the prior consent of the Landlord. The tenant also shall respect fire- health-, and electric safety rules. The Landlord may request a reimbursement of electricity fees resulting from the use of electric appliance from the tenant using the relevant appliance. Provided that the power outlets are of a currently effective quality standard, the following electric appliances may be used without the consent of the Landlord: refrigerators, hair-dryers, coffee-tea machines, TVs, electric razors, mini HI-FIs, PCs and light bulbs up to a 100 W. Any other electric appliance may only be used in the rooms with the consent of the Landlord.
34. Az apartman lakószobái saját kulccsal rendelkeznek. Ezek elvesztése esetén biztonsági okokból, a bérlő költségén zárat kell cseréltetni. 34. The rooms of the apartment are equipped with individual keys. If these are lost, for security reasons, the locks are to be changed, and the associated costs are borne by the tenant
  .
35. Az apartman közös helyiségeiből történő távozás előtt, amennyiben a helyiségben más személy nem tartózkodik a bérlő köteles a világítást lekapcsolni, a működő berendezéseket kikapcsolni. 35. Prior to leaving the community rooms of the apartment, if no one else is staying in the room, the tenant must turn off the lights and all operating equipment.
36. A lakószobákból történő távozás előtt a szobákban működő készüléket (rádió, TV, elektromos készülék stb.) és a világítást ki kell kapcsolni, az ablakokat be kell zárni. 36. Prior to leaving the rooms, the equipment in use (radio, TV, electric appliances) and the lights must be turned off, the windows must be closed.
A lakószobából utoljára eltávozó személy mindig köteles a szobaajtót bezárni. The last person to leave the rooms always must lock the door.
37. Az apartman területén történt meghibásodásokat (pl. műszaki zavar, beléptető rendszerek hibája) a mielőbbi megszüntetés érdekében a bérlők kötelesek bérbeadó felé írásban (SMS, email vagy postai úton) a bekövetkezés napján jelezni. A bérbeadó ezek után megteszi a szükséges intézkedéseket. 37. Equipment failures in the apartment (e.g. technical failure, failure of access systems) shall be reported to the Landlord in writing (text message, email, snail-mail) by the tenants, on the day the failure is experienced. Based on this, the Landlord makes the necessary arrangements.
38. Bérlők személyi tulajdonát képező értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért bérbeadó nem vállal felelősséget. Bérbeadó ezen értékek megőrzése érdekében hosszú távú értékmegőrzést, széf szolgáltatást biztosít. Az itt elhelyezett értéktárgyakat heti rendszerességgel rendelkezésre bocsátja bérlők részére. A szolgáltatás díjazása az igénybevétel hosszától illetve a leadott tárgyak mennyiségétől és méretétől függően változhat 38. The Landlord does not assume any liability for valuables, securities or cash belonging to the tenants. In order to protect these valuables, the Landlord provides a long-term safe service. Items placed here are released to the tenants weekly. Fees for the service may change, depending on the length of the service and the size and quantity of the deposited valuables
. .
V. Tűzvédelmi szabályok és egészségvédelmi intézkedések V. Fire- and health safety
39. Az apartman épülete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 3.§ és 4§ alapján a „d” – mérsékelten tűzveszélyességi osztályba tartozik. 39. According to § 3. and 4. of the National Fire Safety Regulation, the building of the apartment belongs to the fire safety class “D” -accommodation with moderate fire risk.
40. A dohányzás csak az apartman területén kívül, a társasház közös udvarán erre kijelölt helyen engedélyezett! 40. Smoking is only allowed outside of the apartment building, in a designated smoking area in the community yard.
E dohányzásra kijelölt helyet tábla jelzi. This area is identified by a sign.
Az égő gyufa és dohány nemű, valamint az elhasznált dohány nemű elhelyezése nem éghető anyagú tárolóba történhet. Disposal of burning matches and tobacco parts, cigarette butts is only allowed to fire-proof containers.
Tűzijáték és egyéb pirotechnikai eszköz használata szigorúan TILOS! Use of fireworks or pyrotechnics of any kind is strictly prohibited.
41. A dohányzási szabály megsértőit apartmanon belüli dohányzás esetén az alábbi szankció sújtja: 41.Violation of this rule, in the case of smoking in the apartment, will be sanctioned as follows:
– első esetben 100 EUR külön eljárási díj fizetésére kötelezi a dohányzó személyt. – in case of first violations, EUR 100.00 of proceeding fee is to be paid.
– második esetben a 100 EUR külön eljárási díj megfizettetése mellett a bérleti szerződés azonnali felmondását vonja maga után. – in case of a second violation, in addition to the EUR 100.00 of proceeding fee, the rent agreement is terminated, with immediate effect.
42. Az apartman szobáiban nem szabad olyan tevékenységet folytatni (pl. éghető folyadékkal ruhát tisztítani, vegyi anyagokkal kísérletezni stb.), amely tüzet vagy robbanást okozhat. 42. Pursuing activities that may lead to fire or explosion (e.g. cleaning of clothing with flammable liquids, experimenting with chemicals) is not allowed in the rooms of the apartment.
43. A szobákban szigorúan tilos rezsót, hősugárzót és vasalót használni. Étel melegítésére, főzésére és vasalásra az arra kijelölt helyiségekben (konyha, étkező és társalgó) van lehetőség. 43. The use of electric cooking plates, heaters and irons is prohibited in the rooms. Cooking and warming up food and ironing may be done in the designated areas (kitchen, diner and community room).
   
44. A társasház illetve az apartman területén elhelyezett füstérzékelőket tilos letakarni! 44. Do not cover the smoke detectors in the apartment.
45. A szoba elhagyásakor az elektromos hálózatról működtetett berendezéseket, rádiót, televíziót stb. ki kell kapcsolni. 45. Prior to leaving the rooms, electric equipment using the power network (radio, TV, etc.) must be turned off.
46. A világító lámpatestekre, vezetékekre dekorációt, és egyéb éghető anyagot elhelyezni nem szabad. 46. Decoration or flammable material of any kind must not be placed on lighting equipment that are in use.
47. Tilos az elektromos tüzet vízzel oltani! 47. Electric fire must not be extinguished with water.
Minden bérlőnek az elhelyezett tűzoltó készülékek szükség szerinti használatát ismernie kell! All tenants must be familiar with the use of fire extinguishers located in the building.
48. Az apartman területén működő elektromos készülékeket használója köteles azt folyamatosan felügyelni, a meghibásodott készülékeket üzemen kívül kell helyezni. 48. Tenants using electric equipment shall continuously monitor those, and shall de-commission faulty equipment.
49. Gyertyát égetni csak felügyelet mellett, nem éghető anyagból készült alátéten, vagy gyertyatartóban szabad. 49. Candles may only be burnt if continuously monitored, and on a non-flammable surface or in a candle-holder.
A gyertya eloltása után, annak izzását meg kell szüntetni. A közlekedési utat, folyosókat, kijáratokat általában szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad After blowing off the candle, the burning of the wick must be stopped. Passages, corridors and exits must be kept vacant, obstacles must not be placed in them, not even in a temporary manner
. .
50. Házi szerelésű (nem szabványos) világítóberendezést, elektromos fogyasztót üzemeltetni TILOS! A szobákból való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat. Minden bérlő köteles bérbeadó felé írásban (SMS, email, postai úton) jelezni az olyan szabálytalanságokat, melyek közvetlenül tüzet okozhatnak 50. The use of home-made (non-standard) lighting equipment, electric equipment is prohibited. Prior to leaving the rooms, tenants must check for circumstances that may cause fire. All tenants must inform the Landlord in writing (text message, email, snail-mail) about irregularities that may directly cause fire.
.
51. Tűz esetén azonnal szólni kell az apartmanban és társasházban tartózkodóknak illetve értesíteni kell – a 105-ös telefonszámon – a tűzoltóságot! 51. In case of fire, all persons staying in the apartment and the building must be notified immediately and the fire service must be called (Phone: 105).
52. Tűz, vagy elemi kár esetén mindenki köteles a tűzoltásban, a közösségi tulajdon védelmében maximálisan részt venni! 52. In case of fire or a natural disaster, everybody must participate in firefighting and in protecting community property to his/her utmost abilities.
53. Ha a bérlő rendkívüli eseményt észlel – baleset, rosszullét, betegség, betörés, lopás, szándékos rongálás – a kötelező segítségnyújtás mellett haladéktalanul szóljon az apartmanban és társasházban tartózkodóknak illetve értesíteni kell a 104-es telefonszámon a mentőket vagy a 107-es telefonszámon a rendőrséget. 53. If tenants detect an irregular circumstance (e.g. accident, somebody is feeling unwell, illness, breaking and entering, theft, vandalism), in addition to the mandatory assistance, they must also notify the persons staying in the apartment and the building. Ambulance (Phone: 104) and/or Police (Phone: 107) must be called.
54. Bombariadó és tűzriadó esetén a megjelölt vészkijáraton (apartman bejárata) keresztül kell elhagyni az épületet. 54. In case of an alarm (suspected explosive device, fire), the building must be vacated via the designated emergency exit (the main door of the apartment).
  .
VI. Közös háztartási eszközök használata VI Use of shared appliances
55. A mosó- és szárítógépek használata csak együttesen megengedett az apartman lakókörnyezetének ideális szinten tartása érdekében. 55. In order to keep the living environment of the apartment at an ideal level, washers and driers may only be used together.
A mosó- és szárítógépek érmével működnek, melyek együttes használata alkalmanként 5 EUR-ba kerül. Washers and driers operate with coins, they can be used in exchange of EUR 5, which includes the use of both.
Az érméket bérlők bérbeadótól vásárolhatják meg heti rendszerességgel a megjelölt, előre egyeztetett időintervallumban. Alapértelmezetten hétfő vagy szombat 16-18 óra között. Minimum 3 alkalmat (3 mosás és 3 szárítás) szükséges megvásárolni 15 EUR összegért The coins can be purchased from the Landlord weekly, at an agreed and indicated time window. This time window is by default Mondays or Saturdays, between 16:00 and 18:00. The purchase of minimum 3 coins (3 washes, 3 dryings) is necessary.
.  
Az érmék elvesztése esetén a kárért annak okozója felel. If the coins are lost, the tenant losing them is liable for the damage.
Ha többen közösen okozták a kárt, felelősségük egyetemleges, de a kárért közrehatásuk arányában is elmarasztalhatók. If the damages are caused by several tenants, they are jointly liable, but they may be punished proportionally to their wrongdoing.
A kár, illetve annak megtérítése a károkozó bérlők között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani. If such proportionality cannot be established, the damages and their compensation is divided equally between the tenants who caused them.
.
2.     Sz. Melléklet Appendix 2.
ÁRJEGYZÉK AZ EGYES BERENDEZÉSI TÁRGYAKHOZ * PRICE LIST FOR INDIVIDUAL FURNITURE ITEMS *
1.     Ágykeret 180 EUR 1. Bed frame EUR 180.00
2.     Matrac 170 EUR 2. Mattress EUR 170.00
3.     Ágynemű, lepedő 40 EUR 3. Sheets EUR 40.00
4.     Beléptető kártya (apartman bejáratához) 50 EUR 4. Access card (to the main door of the apartment) EUR 50.00
5.     Szobakulcs (zárcserével együtt) 50 EUR 5. Room key (lock change included) EUR 50.00
6.     Token (társasház bejáratához) 15 EUR 6. Token (accessing the building) EUR 15.00
7.     Paplan, párna 40 EUR 7. Duvet, pillow EUR 40.00
8.     Gardróbszekrény 200 EUR 8. Wardrobe EUR 200.00
9.     Mikrohullámú sütő 150 EUR 9. Microwave oven EUR 150.00
10.  Tűzhely 400 EUR 10. Oven EUR 400.00
11.  WC kagyló 350 EUR 11. Toilet EUR 350.00
12.  Mosdókagyló 350 EUR 12. Washbasin EUR 350.00
13.  Szappanadagoló, WC papírtartó 70 EUR 13. Soap dispenser, toilet paper holder   EUR 70.00
14.  Kanapé 1400 EUR 14. Couch EUR 1400.00
15.  Hálószobai székek 90 EUR 15. Bedroom chairs EUR 90.00
16.  Közösségi térben lévő székek 80 EUR 16. Community room chairs EUR 80.00
17.  Zuhanykabin 350 EUR 17. Shower cabin EUR 350.00
18.  Hűtő 260 EUR 18. Refrigerator EUR 260.00
19.  Mosógép 800 EUR 19. Washer EUR 800.00
20.  Szárítógép 800 EUR 20. Dryer EUR 800.00
21.  Mosogatógép 400 EUR 21. Dishwasher EUR 400.00
22.  Konyhai szagelszívó 300 EUR 22. Kitchen extractor EUR 300.00
23.  Ablaktörés 80 EUR 23. Broken windows EUR 80.00
Minden egyéb, nem jelen árjegyzékben nem meghatározott berendezés, háztartási eszköz tönkretétele, vagy az apartman értékének csökkentése elszámoláskor egyedi elbírálás alapját képzi. The damage of any other equipment, appliance or devaluation of the apartment is assessed upon leaving on a case-by-case basis.
* Jelen árjegyzék tartalmazza az adott tárgyak beszerzésének mindenkori becsült átlagköltségét, kiszállítási, szerelési és/vagy üzembe helyezési díjait. * This price list contains the current estimated average cost of the purchase, delivery and installation/commissioning of the relevant items.
Az árak változtatásának jogát fenntartjuk. We reserve the right of changing prices.
Kelt: Budapest, 2016.10.10. Date: Budapest, 10.10.2016